3 september Algemene Ledenvergadering

Aan de leden.


U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op donderdag, 3 september 2020
in het instructielokaal in onze Turnaccommodatie Petrus Hondius – EMM,
Zuidlandstraat 113 te Terneuzen van 20.00 tot 21.00 uur.


Agenda:


1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV d.d. 23 mei 2019
5. Jaarverslag secretaris 2019
6. Jaarverslag technisch 2019
7. Jaarverslag penningmeester 2019
8. Contributie
9. Benoeming kascommissie
10. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Nel van Weele.
11. Benoeming ereleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Namens EMM-Terneuzen
Nel van Weele, secretaris